Zapisnik ustanovnega zbora Društva Demos na Kamniškem

Objavljeno: .

Ustanovni člani smo se zbrali dne 18.11.2010 ob 19. uri v kavarni Marjanca na Kolodvorski ulici v Kamniku.

Prisotni na ustanovnem zboru:

Jože Berlec, Marko Zadrgal, Marjeta Humar, Peter Stele, Anton Stele, Damjan Hančič, Matevž Skamen, Janez Humar, Franc Obolnar, Leon Pirman, Igor Podbrežnik, Marjan Jerman, Branko Novak, Anton Hočevar, Franc Grkman, Milan Windschnurer.

Ustanovni člani so soglasno sprejeli sklep, da ustanovni zbor vodi delovni predsednik Igor Podbrežnik, zapisnik vodi Leon Pirman, zapisnik bosta overovila Matevž Skamen in Branko Novak.

Udeleženci ustanovnega občnega zbora so o sklepih odločali javno in so soglasno sprejeli naslednje sklepe:

1. Ustanovi se društvo z imenom Društvo Demos na Kamniškem.
2. Ustanovitelji ustanavljajo društvo, ker v javnem interesu želijo:

 • ohranjati vrednote koalicje Demos tako na državni kot nalokalni ravni.
 • ohranjati pomen in vrednote slovenske osamosvojitve,
 • ohranjanje in obeleževanje spominov na obdobje demokratizacije in osamosvajanja Slovenije,
 • vzpodbujati narodno zavest in utrjevati domoljublje,
 • poudarjati pomen tradicionalnih moralnih vrednot in parlamentarne demokracije ter
 • sodelovati v družbenem življenju v svojem lokalnem in tudi širšem okolju.

3. Temeljni namen društva je ohranjanje spomina na ključno obdobje v zgodovini slovenskega naroda – obdobje osamosvojitve s cilji:

 • ohranjaje vrednot Demosa,
 • vzpodbujanje pogojev za prenos teh vrednot na nove generacije ter
 • razvijanje ter utrjevanje domoljubja na vseh področjih družbenega življenja.

4. Društvo Demos na Kamniškem bo delovalo na kulturnem, umetniškem, izobraževalnem, znanstvenem, športnem področju in založništvu.

5. Član društva Demos na Kamniškem lahko postane vsak/a državljan/ka Republike Slovenije, ki se strinja s poslanstvom, cilji in nalogami društva, kar potrdi s podpisom pristopne izjave, s čimer se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in drugimi pravnimi akti društva ter plačeval letno članarino. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan, če izkaže, da ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno bivališče.

6. Sprejme se Statut Društva Demos na Kamniškem, ki je ki je temeljni akt novoustanovljenega društva.

7. Sedež društva je v Kamniku. Poslovni naslov sedeža društva je Maistrova ulica 18.

8. Predsednik društva nastopa v pravnem prometu v imenu društva s pooblastili, ki mu jih dajejo statut, občni zbor in upravni odbor društva.

9. Izvoli se sedemčlanski (7) upravni odbor društva, ki ga sestavljajo:

 • Predsednik: Igor Podbrežnik
 • Podpredsednica: Marjeta Humar
 • Tajnik: Leon Pirman
 • Blagajnik: Matevž Skamen
 • Član: Anton Stele
 • Član: Marjan Jerman
 • Član: Franc Grkman

10. Izvoli se tričlanski (3) nadzorni odbor društva, ki ga sestavljajo:

 • Predsednik: Janez Humar
 • Član: Anton Hočevar
 • Član: Jože Berlec

11. Članarina se plačuje letno. Višino in način plačila članarine določi upravni odbor društva.

12. Prvi redni občni zbor skliče upravni odbor društva.

 

Zapisnikar                                                                                         Delovni predsednik

Leon Pirman                                                                                      Igor Podbrežnik

 

Overovatelja zapisnika:

Matevž Skamen in Branko Novak